ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τι έγγραφα χρειαζόμαστε για να πάρουμε ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΟΥ;

Η αναβολή στρατού είναι πλέον αναγκαία για όσους κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, είναι στην ηλικία των 19 και 20 ετών και είναι ακόμα μαθητές ή παρακολουθούν κάποια επαγγελματική εκπαίδευση (Ausbildung). Ποια είναι όμως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποδοχή μιας αναβολής του στρατού;

1. Σχολική βεβαίωση, από την οποία αναδείχνετε η διάρκεια φοίτησης (Schulbescheinigung mit Angaben von …. bis …..). Για όσους παρακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή του συμβολαίου επαγγελματικής κατάρτισης (Ausbildungsvertrag).

2. Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από το Υπουργείο Πολιτισμού, Νεότητας και Αθλητισμού(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport)

3. Μετάφραση της Σχολικής βεβαίωσης με την Apostille από ορκωτό μεταφραστή (Beglaubigte Übersetzung von einem öffentlich bestellten und vereidigte Übersetzer/in)

4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το γραφείο εκπαίδευσης

5. Αφού παραλάβετε το πιστοποιητικό ισοτιμίας θα πρέπει να γίνει επικύρωση της υπογραφής του ορκωτού μεταφραστή στο τμήμα επικυρώσεων του Ελληνικού προξενείου (αντί καταβολής 30 €).

Ως τελικό βήμα θα πρέπει να γίνει υποβολή όλων των άνω δικαιολογητικών και της αίτησης στο γραφείο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ στο ελληνικό προξενείο για αποστολή στην Στρατολογική Υπηρεσία στην Ελλάδα.